برآنيم تا با مطالبی که در پی می آيد سيستم ساخت (ديوار سازه 3) را برای ساخت و ساز انبوه مسکن ارزان قيمت معرفی کنيم. بديهی است امکان ارزيابی صحيح سيستم مورد نظر منوط به شناخت شرايط موجود و عوامل و عناصر حاکم بر ساخت در منطقه خواهد بود و در اين رابطه به اختصار به اهم موارد اشاره می کنيم.

- توليد انبوه مسکن (انبوه سازی) و توسعه صنعتی ساخت و ساز مقوله های قويا" مرتبط و در تاثير متقابل هستند هرگاه انبوه سازی مورد توجه قرار گيرد لاجرم توسعه صنعتی ساخت و ساز نيز بعنوان موثرترين ابزار توسعه در اين زمينه مورد توجه قرار می گيرد و نيز توسعه صنعتی ساخت و ساز نيز زمينه ساز گسترش توليد انبوه مسکن بوده است.

- در حال حاضر روش ساخت و ساز قالب در منطقه روش سنتی است که بلحاظ کيفيت غيرقابل کنترل بوده و از عمر کوتاه برخوردار است , قيمت تمام شده روشهای سنتی در مقابل آنچه بدست می آيد بسيار گران و موجب اتلاف منابع ملی است. مهمترين مسئله در حال حاضر عبور آرام و مرحله ای از ساخت و ساز سنتی به روشهای صنعتی است. گذار مرحله ای لازم بنظر می رسد زيرا بافت نيروی انسانی دست اندرکار ساخت و ساز به شدت سنتی است. از اين نظر استفاده از فن آوريهائی که برای نيروی کار موجود قابل تحمل باشد مناسب تر است.

- منطقه ما در زمره مناطق زلزله خيز است و روشهای ساخت بايد با شناخت اين شرايط ساماندهی شوند در اين شرايط سيستم های سنگين و مطلقا" پيش ساخته گران خواهند بود از طرفی تجربه ساخت و ساز سبک در منطقه بسيار محدود است و توسعه روشهای سبک نياز به زمان دارد.

- با توجه به اينکه در مورد ساختمانهای سبک تجربه محدودی در منطقه وجود دارد بنظر نمی رسد سيستم های سبک در مرحله گذار به توليد صنعتی کارائی لازم را داشته باشند.

-انبوه سازی در منطقه عمدتا" به معنی رفع نياز مسکن برای اقشار کم درآمد و طبقات متوسط است که از امکانات مالی کافی برخوردار نيستند و ارزان قيمت بودن محور طراحی سيستم قرار می گيرد.

- با توجه به اهميت و الزام در توسعه صنعتی ساختمان و بخصوص ساماندهی انبوه سازی و ارزان سازی , شرکت ساختمانی دبله با 28 سال سابقه در طرح و اجرای پروژه های متعدد از سال 1377 توسعه صنعتی ساخت و ساز را در کشور ايران بعنوان هدفی راهبردی در دستور کار خود قرار داده (و اميدوار است بتواند در ايجاد تحرک در اين زمينه تاثير تعيين کننده داشته باشد) و با اين هدف اقدام به تجهيز گروهی از متخصصين با توانائی طراحی سيستم نموده و اين گروه موفق گرديده سيستم های متعددی را مورد مطالعه و تدقيق قرار داده و با بررسی و شناخت و ارزيابی امکانات , منابع , ظرفيت و کيفيت نيروی انسانی دست اندرکار در کشور , توانسته است به ساماندهی چندين سيستم ساخت متناسب با شرايط و امکانات کشور اقدام نمايد و اميدوار باشد با تعريف پروژه های مناسب و تجربه مستقيم در مورد اين سيستم ها موجبات توسعه اين سيستم ها را در سطح کشور فراهم نمايد.

يکی از اين سيستم ها , سيستم (ديوار سازه 3) است که متناسب با پروژه های انبوه سازی متمرکز و ارزان قيمت تدوين شده است. اين سيستم برای پروژه های ارزان قيمت که حداقل دارای 20000 مترمربع زيربنا و بشکل متمرکز تعريف شوند بسيار مناسب و تقريبا" غيرقابل رقابت است.

اين سيستم برای پروژه های زير طراحی معماری شده و توسط اين شرکت به اجرا درآمده است.

1- پروژه 1000 واحد مسکونی استيجاری خرم آباد
2- پروژه 500 واحد مسکونی استيجاری قرچک ورامين
3- پروژه 500 واحد مسکونی استيجاری دماوند
4- پروژه مجتمع مسکونی 340 واحدی فرهنگیان خرم آباد

ويژگی ها و مشخصات اين سيستم و شرح مختصری از پروژه های فوق الذکر در پی آمده است.


Copyright © 2003 Debleh. All rights reserved.