همانگونه که گفته شد اين سيستم مناسب برای پروژه های (انبوه) , (متمرکز) و (ارزان) و متناسب با امکانات , شرايط و نيازهای موجود کشور در سه بخش زير ساماندهی شده است:

1-نظام اطلاعات پايه :

  شامل مجموعه نرم افزارهائی است که استفاده کنندگان اعم از کارفرما , مشاور يا مجری پروژه ها را قادر خواهد ساخت که در مرحله تعريف پروژه ها کليه اطلاعات لازم را جهت تصميم گيری در اختيار داشته باشند.

اين اطلاعات شامل جزئيات دقيق منابع اعم از نيروی انسانی , ابزار ماشين آلات و تجهيزات , مواد و مصالح و نيز قيمت تمام شده و زمان اجرای پروژه می باشد.

2-مدارک فنی شامل :

1-2- نقشه ها , جزئيات و مشخصات و استانداردهای مربوط به سيستم ديوار سازه 3.
2-2- نقشه ها , جزئيات و مشخصات مربوط به طراحی معماری.
3-2- نقشه ها , جزئيات و مشخصات سازه , تاسيسات برق و مکانيک.
4-2- نقشه های جامع کارگاهی.

3-سيستم کنترل پروژه :

در جهت کنترل بهينه پروژه و تضمين اشغال هر چه بهتر اهداف پروژه يک سيستم کنترل رايانه ای برای پروژه ساماندهی شده است که گروه اجرائی قادر باشد با اتکاء به گزارشاتی که برای سطوح مختلف مديريت تدارک ميکند با دستور کارهای هفتگی برای سرپرستها و يا دستور کار روزانه برای کليه افراد شاغل در پروژه پيشرفت پروژه و قيمت تمام شده را کنترل نمايد.
 


Copyright © 2003 Debleh. All rights reserved.