پروژه هائی که تا کنون بر اساس سيستم "ديوار سازه 3" طراحی معماری شده و توسط اين شرکت در حال اجرا می باشند و يا اجرا شده اند بشرح زير می باشند :

- پروژه هزار واحد مسکونی استيجاری خرم آباد :

اين پروژه با مشارکت شرکت ساختمانی دبله و سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان و در قالب طرح مسکن استيجاری تعريف شده است – طراحی معماری در قالب (سيستم ديوار سازه 3 – تيپ ) انجام شده و به اجرا درآمده است.
زيربنای مفيد مجموعه که شامل يکهزار واحد مسکونی است 55000 مترمربع می باشد و مجموعه بجز فضای مسکونی شامل ساختمان سالن چند منظوره , مهدکودک , ساختمان اداری , ساختمان تجاری , خدماتی و محوطه سازی می باشد.

- پروژه 500 واحد استيجاری قرچک ورامين :

اين پروژه برای سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و در قالب طرح مسکن استيجاری تعريف شده است – طراحی معماری در قالب سيستم (ديوار سازه 3 – تيپ B) انجام شده و در حال حاضر در دست اجرا است.
اين پروژه شامل 500 واحد مسکونی با 27500 متر زيربنای مفيد به همراه سالن چند منظوره و ساختمان اداری و محوطه سازی است.

- 500 واحد استيجاری جيلارد دماوند :

اين پروژه نيز به سفارش سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و در قالب طرح مسکن استيجاری تعريف شده است – طراحی معماری بر اساس (سيستم ديوار سازه 3 – تيپ B) انجام شده و هم اکنون در دست اجراست.
اين پروژه شامل 500 واحد مسکونی با 27500 متر زيربنای مفيد به همراه سالن چند منظوره و ساختمان اداری و محوطه سازی است.

- پروژه 800 واحد مسکونی نسيم شهر :

اين پروژه به سفارش (مشارکت فام) طراحی و اجرا می شود و قرار است پس از احداث به متقاضيان فروخته شود – طراحی معماری در قالب (سيستم ديوار سازه 3 – تيپ B) انجام شده و در حال حاضر در مرحله تجهيز کارگاه می باشد.


Copyright © 2003 Debleh. All rights reserved.