1-عبدالرضا فريد نائينی

مدير عامل
سوابق تحصيلی : فوق ليسانس معماری و شهرسازی
سوابق کاری در رشته های تخصصی :
     -از سال 1349 تا 1351 شرکت خانه سازی ايران
     -از سال 1351 تا کنون در شرکت ساختمانی دبله در سطوح مختلف مدیریت اجرایی
     -نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان
     -عضو شورای فناوران نوین ساختمانی (قطب علمی فناوران معماری - دانشگاه تهران)
     -عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران

2-فرهاد فريد نائينی

رئیس هیئت مدیره
سوابق تحصيلی: لیسانس عمران
سوابق کاری در رشته های تخصصی :
     -از سال 1381 تا کنون در شرکت ساختمانی دبله
   

3-مریم فرید نائینی
نایب رئیس هیئت مدیره
سوابق تحصيلی : لیسانس مدیریت بازرگانی ،
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، شاخه فاینانس
سوابق کاری در رشته های تخصصی :
     -از سال 1381 تا کنون در شرکت ساختمانی دبله


Copyright 2003 Debleh. All rights reserved.