1008 واحد مسکونی استیجاری قرچک ورامین

سازمان مسکن استان تهران کارفرما
طرح و اجرا - شرکت ساختمانی دبله مشاور
استان تهران محل اجرای پروژه
1379/05/10 تاریخ عقد قرارداد
خرداد ماه 1380 زمان شروع عملیات
24 ماه مدت پیمان
دیوار برشی بتنی - سقف پریدال با دال بتنی و نمای پیش ساخته بتنی مشخصات ساختمانی
5100 مترمربع مساحت محوطه سازی