شعبه6وپلی کلینیک سازمان تامین اجتماعی تهران

شرکت خانه سازی ایران کارفرما
شرکت خانه سازی ایران مشاور
تهران محل اجرای پروژه
30/11/1375 تاریخ عقد قرارداد
8/12/1375 زمان شروع عملیات
20 ماه مدت پیمان
اسکلت فلزی تیر ورق - نما سنگ و شیشه مشخصات ساختمانی
1800 متر مربع مساحت محوطه سازی