پلی کلینیک تخصصی لبافی نژاد

شرکت خانه سازی ایران کارفرما
شرکت خانه سازی ایران مشاور
تهران محل اجرای پروژه
25/12/1378 تاریخ عقد قرارداد
آبان ماه 1380 زمان شروع عملیات
30 ماه مدت پیمان
اسکلت بتن آرمه در 7 طبقه - نمای آلومینیم مشخصات ساختمانی
2500 مترمربع مساحت محوطه سازی