یکهزار واحد مسکونی استیجاری خرم آباد
سازمان مسکن استان لرستان کارفرما
طرح و اجرا - شرکت ساختمانی دبله مشاور
استان لرستان محل اجرای پروژه
1377/12/02 تاریخ عقد قرارداد
خرداد ماه 1378 زمان شروع عملیات
36 ماه مدت پیمان
دیوار برشی بتنی - سقف پریدال با دال بتنی و نمای پیش ساخته بتنی مشخصات ساختمانی
23،000 مترمربع مساحت محوطه سازی